مرکز داده

مرکز داده

پروژه‌ها:

توسعه و به‌سازی زیرساخت مرکز داده اصلی بانک سرمایه (واقع در تهران)

طراحی و راه‌اندازی مرکز داده پشتیبان بانک سرمایه (واقع در تهران)

طراحی، تکمیل و راه‌اندازی مرکز داده بحران بانک سرمایه (واقع در سمنان)

خدمات مرکز داده:

تامین تجهیزات مورد نیاز بخش Active و Passive مرکز داده

تامین تجهیزات و پشتیبانی زیرساخت مرکز داده

ایجاد امنیت فیزیکی و پیاده‌سازی الزامات امنیتی

طراحی و راه‌اندازی مرکز داده براساس استانداردهای TIA942,BICSI