پایانه های فروشگاهی

پایانه های فروشگاهی

 شرکت تجارت الکترونیک سرمایه در حال حاضر بالغ بر ۲6،۰۰۰ پذیرنده در سطح کشور داشته و از طریق سوییچ شرکت فن‎آوا کارت (PSP) با شاپرک ارتباط دارد.

این شرکت اخیراً با خرید ۱۰،۰۰۰ دستگاه کارتخوان با مدل‎های(Countertop) PAX S800 ،PAX S910(Wi-Fi)  
و (GPRS , Wi-Fi) PAX S920 در حال افزایش سهم پذیرندگی خود می‎باشد.