سهامداران

سهامداران

آخرین فهرست سهامداران به شرح زیر می‌باشد:                           


سهامداران

درصد

بانک سرمایه

۹۷

BGS شرکت

۳